ทับทิมกรอบ แม่ดวงพร วงเวียนใหญ่ ริมถนนลาดหญ้า ตรงข้ามกันห้าง Platform วงเวียนใหญ่ #ของหวาน

Tubtim Krob Mae Duangphon, Wongwian Yai, on Lat Ya Road

#Tubtim Krob Wien Yai The shop is over 40 years old.
He was the first owner of Wongwian Yai. Tub Tim Krob is so beautiful!

Everyone! In hot weather like this, you need to arrange some cold desserts. today at Tubtim Crispy Wongwian Yai Shop Legendary dessert shop Opened as the first owner in this area for more than 40 years, there are many menus to choose from. Whether it’s Tub Tim Krob, Thai Water Chestnut, Coconut Glass, Sarim, I can tell you that it’s cool and juicy. Sweet and fragrant coconut milk Perfect with every menu What will you order to eat? Let’s go and see.

✨Tub Tim Krob + glass coconut I Love Crispy Ruby Chewy on the outside, crispy on the inside, enjoy chewing, big chunks of coconut. Eat with coconut milk. Very satisfying.

✨ Sarim (all). This cup is as delicious as the first cup. Coconut milk smells good. crispy noodles Eat cool and fresh.

✨ Siamese frustration (all). Those who love frustration must try it. Big, crispy frustration is very enjoyable to chew. After eating savory food, come and eat sweet food here.

Tub Tim Krob, Mae Duangporn, Wong Wian Yai, on Lad Ya Road. Opposite to Platform Mall, Wongwian Yai
⏰ Open everyday from 08.00-20.30

Related Post

author profile image

Kinkabnorn

Source of food And many delicious recipes. Pang likes to find delicious restaurants. Whether it's a restaurant or street food, I also like to cook in addition to finding delicious restaurants but focusing on a simple menu that everyone can follow.

Follow